fbpiksel

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1.     Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Largo oraz Użytkowników Serwisu www.ceramercato.pl a także zasady korzystania z Serwisu.

 

 1.    Serwis internetowy (Serwis) w domenie www.ceramercato.pl prowadzony jest przez firmę Largo , Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500 nr telefonu: +48 666 061 538, adres poczty elektronicznej: office@ceramercato.pl, zwaną dalej Largo.

 

 1.    Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, która ukooczyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący Regulamin i posiada aktywne konto w Serwisie. Użytkownikiem może byd jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, rejestrująca się i korzystająca z Serwisu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywad prawa i zaciągad zobowiązania. Użytkownikiem Serwisu mogą byd wyłącznie rezydenci Polski.

 

 1.   Odbiorca – osoba odbierająca towar zamówiony przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 1.      Klient – osoba korzystająca ze strony www.ceramercato.pl, w tym osoba przeglądająca informacje znajdujące się w Serwisie, która nie jest Użytkownikiem.

 

 1.      Newsletter – bezpłatne informacje o towarach lub usługach dostępnych w Serwisie, przesyłane do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 2 Rejestracja

 

 1.       Warunkiem koniecznym dokonania zakupu lub zamówienia usługi z wykorzystaniem Serwisu jest zarejestrowanie Użytkownika na stronie www.ceramercato.pl.

 

 1.    Jeden Użytkownik może mied tylko jedno konto Użytkownika założone z wykorzystaniem jednego adresu poczty elektronicznej.

 

 1.     Użytkownik jest zobowiązany podad w trakcie rejestracji informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

 

 1.   Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wprowadza login w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu.

 

 1.    Użytkownik odpowiada za bezpieczeostwo hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.

 

 1.   Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 

 1.      Rejestracji dokonad może jedynie osoba upoważniona do reprezentowania Użytkownika w zakresie niezbędnym do zarejestrowania konta Użytkownika.

 

 1.   Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.

 

 1.   Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treśd i obowiązywanie.

 

10.Użytkownik ponosi odpowiedzialnośd za działania lub zaniechania wykonywane przez siebie lub osoby reprezentujące Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności za wyrządzone szkody.

 

11. Z chwilą skutecznego zarejestrowania konta w serwisie, między Użytkownikiem a Largo zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12.Każda ze stron umowy może wypowiedzied umowę, o której mowa w punkcie 11 powyżej, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego. Użytkownik może także w każdej chwili skorzystad z funkcjonalności usunięcia konta, znajdującej się w Serwisie, w zakładce Moje konto/ustawienia konta/usuo konto. Skorzystanie z tej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.

 

13.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody) na przesyłanie

 

Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, który zawiera informacje handlowe w postaci: dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych. Treśd klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może w dowolnym momencie wyrażad zgodę lub odwoływad zgodę na przesyłanie Newslettera.

 

14.Elementem procesu rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub odmowa zgody. Odmowa zgody skutkuje niemożnością dokooczenia rejestracji.

 

§ 3 Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.ceramercato.pl

 

 1.     Warunki umowy zawieranej między Largo i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

 

 1.    Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika albo Klienta zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies (Informacja o plikach cookies stanowi treśd załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze, za pomocą którego Użytkownik albo Klient korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeo) wyłącza możliwośd prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 1.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu.

 

 1.     Largo może pozbawid Użytkownika praw do korzystania z Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

 

-  podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

-  dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

 

-    narusza zasady współżycia społecznego, w szczególności poprzez kilkakrotne (co najmniej dwukrotne) dokonywanie Zamówieo towarów i ich kilkakrotne (co najmniej dwukrotne) nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, uzasadnionych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 4 Dokonywanie zakupów

 

1.Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.ceramercato.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

W celu dokonania zakupów lub zamówienia usługi w Serwisie, niezbędne jest wejście na stronę www.ceramercato.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 10 punkt 2.

 

2. Na stronie internetowej www.ceramercato.pl znajdują się wyszukiwarki umożliwiająca wyszukanie poszczególnych towarów lub usług według ich kategorii. Działanie wyszukiwarek jest intuicyjne.

3. Po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wybrany towar wyświetla się karta towaru zawierająca następujące informacje:

 

a)  nazwa i istotne cechy towaru,

 

b)określenie producenta towaru,

 

c)  ilośd sztuk w opakowaniu,

 

d)rozmiary towaru,

 

e) informację czy towar dostępny jest wyłącznie w pełnych opakowaniach (dotyczy towarów, których jednostką miary jest metr kwadratowy), czy możliwe jest kupienie towaru na sztuki,

 

f) cenę brutto za jednostkę miary towaru.

 

4. Dany towar lub usługę zamawia się poprzez użycie w karcie towaru albo formularzu zamówienia usługi funkcjonalności „dodaj” ( do koszyka ).

 

5. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj” ( do koszyka ), Użytkownik lub Klient znajduje się w punkcie 01-PODSUMOWANIE. Tam zostaną mu przedstawione następujące informacje: nazwa, rodzaj, ilośd, cena dodanych do koszyka towarów (w tym cena łączna) i cena transportu towarów.

 

 1.   Promocja trwa do wyczerpania zapasu towaru wystawionego na sprzedaż promocyjną.

 

 1.    Naciśnięcie klawisza „DALEJ” wywołuje przejście do etapu 02- LOGOWANIE, gdzie należy podad swoje dane, według wyboru „zarejestruj się” dla Klientów, którzy nie są jeszcze Użytkownikami albo „już zarejestrowany?” dla Użytkowników. Osoba, która loguje się pierwszy raz, musi wykonad procedurę rejestracyjną opisaną w § 2 z wprowadzeniem adresu poczty elektronicznej i hasła, imienia i nazwiska (albo nazwy), adresu, numeru NIP, numeru telefonu i adresu dostawy. Osoba, która jest już Użytkownikiem, loguje się z wykorzystaniem swojego loginu (= adresu e- mail ) i hasła i w celu złożenia zamówienia podaje imię i nazwisko (albo nazwę), adres, numer NIP, numer telefonu i adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Użytkownika.

 

 1.    Ponowne naciśnięcie klawisza „DALEJ” powoduje przejście do etapu 03- ADRES, gdzie Użytkownik widzi swoje adresy: adres do wysyłki towaru oraz adres na który zostanie wystawiona faktura. Należy sprawdzid czy wprowadzone dane są prawidłowe i skorygowad ewentualne błędy.

 

 1.      Naciśnięcie klawisza „DALEJ” powoduje przejście do etapu 04- PRZESYŁKA, gdzie Użytkownik ma przedstawione koszty wysyłki towarów, w zależności od ich wagi.

 

 1.    Ponownie użycie klawisza „DALEJ” wywołuje przejście do etapu 05- PŁATNOŚD, gdzie Użytkownik wybiera sposób płatności przelewem lub kartą płatniczą.

 

 1.     Po wyborze sposobu płatności, Użytkownik otrzymuje informację, że jego zamówienie jest w trakcie opracowywania i że otrzyma komplet informacji na adres e- mail podany w czasie rejestracji. Użytkownik otrzyma tam informację o dostępności towaru. Jeżeli cały zamówiony towar jest dostępny, do maila z potwierdzeniem zamówienia dołączona zostanie faktura pro- forma, z danymi potrzebnymi do przesłania płatności.

 

 1.    W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Largo, Użytkownik może skorzystad z serwisu odpowiadającego za dokonywanie płatności, lub przejśd bezpośrednio na stronę swego banku.

 

 1.    W przypadku wybrania formy płatności „płatnośd kartą płatniczą”, „raty on- line”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez serwis przelewy24.pl (zwany także systemem płatności).

 

 1.    Fakturę lub paragon Użytkownik otrzyma wraz z towarem, lub osobno pocztą. Zależy to od rodzaju towaru i miejsca jego nadania.

§ 5 Płatności

 

1. Płatności za transakcję zakupu towarów można dokonad w wybrany przez Użytkownika sposób, opisany w § 4 punkt 10-13, wyłącznie w polskich złotych (PLN):

 

a) wpłata na rachunek bankowy. W przypadku wybrania tego sposobu, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na wskazany numer rachunku bankowego Largo: ALIOR BANK, konto numer: 60 2490 0005 0000 4500 2112 0563.

 

Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Użytkownika przez 3 dni kalendarzowe od dnia, kiedy klient otrzymał od Serwisu potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą pro- forma. Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Largo nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa.

 

b) płatność kartą płatniczą

 

W przypadku wybrania formy płatności „płatnośd kartą płatniczą”, „raty on- line”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Serwisie przelewy24.pl.

 

c) raty on- line

 

 1.    Serwis przelewy24.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków (płatnośd on-line), za pomocą karty płatniczej a także z wykorzystaniem kredytu ( raty on- line ).

 

 1.    Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu, w tym rozliczenia transakcji „płatnośd kartą płatniczą”, „raty on- line” prowadzi operator płatności internetowych, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

 

 1.      Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywad wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności.

 

 1.     Użytkownik, który chce skorzystad z systemu płatności przelewy24.pl, wybiera ikonę tego serwisu i jest wtedy automatycznie przekierowywany na stronę przelewy24.pl. Na stronie przelewy24.pl Użytkownik wybiera:

 

a)  bank, w którym znajduje się jego rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym);

 

b)  kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej);

 

c)   ) opcję „raty on-line” i zostaje przekierowany na stronę banku udzielającego kredytu, wybranego przez Użytkownika z dostępnych na stronie przelewy24.pl banków udzielających kredytów.

 

6. Raty on–line są formą płatności z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez bank, do którego Użytkownik kierowany jest przez serwis przelewy24.pl. Wysokośd potencjalnego kredytu zawiera się między kwotą 300 zł a kwotą 20 000 PLN. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje i kredytu udziela bank wskazany na stronie przelewy24.pl. Zawarcie umowy z bankiem odbywa się za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Largo nie jest stroną umowy kredytowej.

 § 6 Transport towarów

1.Wysokośd opłaty za transport towarów naliczana jest w Serwisie automatycznie na podstawie wagi zamówionych towarów. Cennik usług transportowych znajduje się w zakładce DOSTAWA oraz w etapach zamawiania towaru, etap 04 PRZESYŁKA. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie, Largo może zdecydowad o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpid od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

 1.    Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem przedsiębiorców specjalizujących się w usługach transportowych (firm kurierskich).

 

 1.     W przypadku, kiedy wartośd zamówionego towaru przekracza kwotę 3.000 złotych brutto, transport realizowany jest nieodpłatnie.

 

 1.   Towar dostarczany jest w przesyłkach odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami.

 

5. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Largo realizuje zamówienie towaru w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności od kupującego, na rachunku bankowym Largo. Towar wydawany jest kurierowi w czasie do 48 godzin od uznania rachunku bankowego Largo i dostarczany jest w czasie do 3 dni od daty wydania towaru przewoźnikowi. W wyjątkowych sytuacjach, termin ten może ulec wydłużeniu o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

 

6. Towary dostarczane są w dniach roboczych w godzinach 8-17.

 

7. Transport towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynnośd wykonad we własnym zakresie i na własną odpowiedzialnośd.

 

8. W przypadku nieobecności Odbiorcy kurier będzie podejmował przez 3 dni po 1 próbie dostarczenia przesyłki, pozostawi też za każdym razem awizo z informacją, że próbował doręczyd przesyłkę. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do Largo, a kosztami zwrotu przesyłki oraz ewentualnymi kosztami magazynowania przesyłki przez przewoźnika obciążony zostaje Użytkownik.

 

9. Largo od momentu wydania towaru przewoźnikowi nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłki i jej kompletnośd.

 

10. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera potwierdzając tym samym prawidłowośd wykonania usługi.

 

 1.     Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą byd stwierdzone i wpisane na list przewozowy w obecności kuriera, przy odbiorze przesyłki. Niedotrzymanie tego warunku, spowoduje niemożnośd reklamowania usługi w firmie przewozowej, a firma Largo nie będzie ponosid odpowiedzialności za stan przesyłki.

 

 1.    Dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki i wnętrza opakowao znajdujących się na palecie Użytkownik zobowiązany jest dokonad w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.

 

 1.      Jeżeli stan przesyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 3 dni od przyjęcia przesyłki, zgłosid reklamację.

 

 1.      Nie zachowanie postanowieo Regulaminu powoduje utratę przez Użytkownika wszelkich roszczeo dotyczących przesyłki lub zawartego w niej towaru w zakresie wad lub nieprawidłowości, jakie Użytkownik mógł wykryd przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym Regulaminie, z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 1.    Largo rozpatrując reklamację dotyczącą utraty, uszkodzeo, ubytku lub pomyłek w dostawie może zażądad od Użytkownika załączenia zdjęd uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyd zgłoszenie reklamacyjne.

 

 1.     Brak współpracy Użytkownika z Largo w zakresie wskazanym w punkcie 15 uważa się za rezygnację z roszczeo reklamacyjnych.

 

 1.    W przypadku odbioru towaru przez Użytkownika we własnym zakresie Largo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe od chwili osobistego odebrania towaru przez Użytkownika.

 

§ 7 Reklamacje

 

 1.   Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru.

 

 1.   Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

 

 1.   Reklamacje powinny byd zgłaszane na adres e-mail: office@ceramercato.com

 

 1.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierad imię, nazwisko (albo nazwę), adres Użytkownika, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, numer zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji oraz załączenie dokumentacji zdjęciowej.

 

 1.    W przypadku reklamacji dotyczących płatności należy podad także imię i nazwisko albo nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatnośd. Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą byd zgłaszane również bezpośrednio do operatora płatności internetowych PayPro S.A. – do Biura Obsługi Klienta PayPro S.A., za pomocą poczty elektronicznej na adres: serwis@przelewy24.pl albo telefonicznie dzwoniąc do „Infolinii Przelewy24.pl”: tel.: +48 61 642 93 44; fax: (61) 642 90 31. Obsługa telefoniczna dostępna jest codziennie od 8:00 - 24:00.

 

 1.       Użytkownik, który złożył reklamację, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia listem elektronicznym (e-mailem ).

 

 1.     Wszelkie spory związane z wykonywaniem umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Largo .

 

§ 8 Zasady zachowania prywatności

 

 1.    Largo podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

 

 1.    Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1.   Aby w pełni korzystad z wszystkich funkcji Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych w postaci: imienia, nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi), adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP, numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy, adresu, adresu dostawy, numeru NIP, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

 

 1.   Dla poprawnego zarejestrowania się w Serwisie, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego niezbędne jest złożenie przez Użytkowników będących osobą fizyczną, oświadczenia o treści znajdującej się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24.

 1.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu.

 

 1.     Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Użytkownik upoważni Largo do ich udostępniania.

 

 1.    Postanowienia punktu 7 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (lub nazwy), adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przewoźnikom w celu wykonania transportu zamówionego towaru do Użytkownika lub Odbiorcy.

 

 1.   Dane osobowe Użytkowników, korzystających z metod płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl, w postaci imienia, nazwiska (lub nazwy), adresu oraz numeru rachunku bankowego, z wykorzystaniem którego wykonywana jest płatnośd przekazywane są PayPro Spółce akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Umerem KRS: 0000347935, w celu obsłużenia płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl. PayPro Spółka akcyjna staje się administratorem otrzymanych w ten sposób danych osobowych i zobowiązana jest do zastosowania środków przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej płatności dokonywanej z wykorzystaniem serwisu płatności24.pl PayPro Spółce akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przekazane byd mogą także dane osobowe, o których mowa w §

 

7  punkt 5, podane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

10.Dane osobowe mogą zostad udostępnione przez Largo, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Largo z mocy obowiązującego prawa.

 

11.Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

12.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

13.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu koocowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

14.Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Largo.

 

§ 9 Prawa autorskie

 

 1.    Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 

 1.        Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie www.ceramercato.pl (w tym zdjęcia i aranżacje wnętrz, zdjęcia produktów, opisy kolekcji) nie mogą byd kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Largo lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do danych utworów.

 

 1.      Niedozwolone jest włączanie strony internetowej www.ceramercato.pl do jakiejkolwiek innej strony internetowej

 

 1.       Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.ceramercato.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficzne należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line.

 

§ 10 Dostępnośd strony, bezpieczeostwo

 

 1.      Largo dokłada wszelkich starao, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Serwis jest niedostępny w danym czasie lub okresie. Largo nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany, terminowy i bezbłędny. Nie jest to możliwe do zagwarantowania ze względu na charakter Internetu. Dodatkowo, Largo może przeprowadzad naprawy, przeglądy techniczne lub wprowadzad nowe opcje i funkcje.

 

 1.     W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+,

 

Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.

 

 1.    Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.

 

 1.    Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeostwa w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy czy łamania haseł. Largo dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu, jednak pełne wyeliminowanie wyżej wymienionych zagrożeo bezpieczeostwa leży poza zakresem możliwości Largo.

 

 1.    Largo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innym mieniu, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływad na powyższe, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu lub korzystania z niego lub uzyskania jakichkolwiek materiałów z Serwisu. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

 

 1.    Largo dokłada wszelkich starao, aby informacje i materiały w Serwisie były prawidłowe. Jednakże nie daje gwarancji ani nie składa oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, że są one kompletne, dokładne, aktualne, zdatne do określonego celu oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania. Informacje zawarte w Serwisie nie stanową oferty.

 

§ 11 Zmiany w Regulaminie

 

Largo może zmieniad Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany przez Largo droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach (z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu).

 

Załącznik nr 1 – Informacja o plikach cookies

 

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwid użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych.

 

W przeglądarce internetowej można zmienid ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawieo oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Cookies, tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Serwis stosuje cookies wydajnościowe - pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają "pamiętad" o ustawieniach użytkownika m.in. podczas wypełniania formularzy. Są to m.in:

 

-  cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.ceramercato.pl

 

-  cookies sesyjne (wygasają po zakooczeniu sesji)

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawieo cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawid aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonad w następujący sposób: Mozilla Firefox

 

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatnośd. Uaktywnid pole Program Firefox: „będzie używał ustawieo użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję "Akceptuj ciasteczka".

 

Internet Explorer

 

W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatnośd, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzid przyciskiem OK.

 

Google Chrome

 

Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatnośd” klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

 

-  Usuwanie plików Cookies

 

-  Domyślne blokowanie plików Cookies

 

-  Domyślne zezwalanie na pliki Cookies

 

-  Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 

-  Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Opera Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Blokowanie plików cookies może uniemożliwiad korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

 

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Largo, która jest administratorem danych, w celu realizacji zamówieo oraz zapewnienia dostępu do usług i informacji oferowanych w Serwisie: administrowania kontem, weryfikacji i przeprowadzania transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi on-line. Dane osobowe mogą byd przekazane podmiotom trzecim – firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru oraz PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, numer KRS: 0000347935, w celu obsłużenia płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych uniemożliwia realizację zamówień. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych, mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania.

 

Załącznik nr 3 – zgoda na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Largo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, Newslettera zawierającego informacje handlowe w postaci dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych lub innych informacji o produktach lub usługach.