fbpiksel

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla konsumentów

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1.     Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Largo oraz Użytkowników Serwisu www.ceramercato.pl a także zasady korzystania z Serwisu.

 

 1.    Serwis internetowy (Serwis) w domenie www.ceramercato.pl prowadzony jest przez firmę Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500, nr telefonu: +48 666 061 538, adres poczty elektronicznej: office@ceramercato.pl, zwaną dalej Largo.

 

 1.    Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, która ukooczyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący Regulamin i posiada aktywne konto w Serwisie. Użytkownikiem może byd jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, rejestrująca się i korzystająca z Serwisu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywad prawa i zaciągad zobowiązania. Użytkownikiem Serwisu mogą byd wyłącznie rezydenci Polski.

 

 1.   Odbiorca – osoba odbierająca towar zamówiony przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 1.      Klient – osoba korzystająca ze strony www.ceramercato.pl, w tym osoba przeglądająca informacje znajdujące się w Serwisie, która nie jest Użytkownikiem.

 

 1.      Newsletter – bezpłatne informacje o towarach lub usługach dostępnych w Serwisie, przesyłane do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 2 Rejestracja

 

 1.       Warunkiem koniecznym dokonania zakupu lub zamówienia usługi z wykorzystaniem Serwisu jest zarejestrowanie Użytkownika na stronie www.ceramercato.pl.

 

 1.     Użytkownik jest zobowiązany podad w trakcie rejestracji informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

 

 1.    Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wprowadza login w postaci adresu poczty elektronicznej/e-mail oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu.

 

 1.   Użytkownik odpowiada za bezpieczeostwo swojego hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.

 

 1.   Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 

 1.   Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.

 

 1.   Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treśd i obowiązywanie.

 

 1.    Z chwilą skutecznego zarejestrowania konta w serwisie, między Użytkownikiem a Largo zawarta zostaje na odległośd, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Largo w Serwisie konta Użytkownika, umożliwiającego mu zakup towarów dostępnych w Serwisie, a także umożliwiającego mu otrzymywanie Newslettera. Użytkownik może od niej odstąpid bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, liczonym od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: office@ceramercato.pl . Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

 

 1.    Każda ze stron umowy może wypowiedzied umowę, o której mowa w punkcie 8 powyżej, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego.

10.Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody) na przesyłanie

 

Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej/e-mail Użytkownika, który zawiera informacje handlowe w postaci: dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych. Treśd klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może w dowolnym momencie wyrażad zgodę lub odwoływad zgodę na przesyłanie Newslettera. W przypadku kolejnego wyrażenia zgody, niezbędne jest kolejne złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

11.Elementem procesu rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub odmowa zgody. Odmowa zgody skutkuje niemożnością dokooczenia rejestracji.

 

§ 3 Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego ceramercato.pl

 

 1.     Warunki umowy zawieranej między Largo i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176), ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

 

 1.    Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies (Informacja o plikach cookies stanowi treśd załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeo) wyłącza możliwośd prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 1.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu.

 

§ 4 Dokonywanie zakupów

 

 1.    W celu dokonania zakupów w Serwisie, niezbędne jest wejście na stronę ceramercato.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 11 punkt 1.

 

 1.   Na stronie internetowej ceramercato.pl znajdują się wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie poszczególnych towarów. Działanie wyszukiwarek jest intuicyjne.

 

 1.    Po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wybrany towar wyświetla się karta towaru, zawierająca następujące informacje:

 

a)  nazwa i istotne cechy towaru,

 

b)określenie producenta towaru,

 

d)ilośd sztuk w opakowaniu,

 

e)rozmiary towaru

 

e)    informację czy towar dostępny jest wyłącznie w pełnych opakowaniach (dotyczy towarów, których jednostką miary jest metr kwadratowy)

 

f)cenę brutto za jednostkę miary towaru

 

 1.   Dany towar zamawia się poprzez użycie w karcie towaru funkcjonalności „dodaj” ( do koszyka ).

 

 1.     Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj” ( do koszyka ), Użytkownikowi przedstawione są następujące informacje: nazwa, typ towaru, cena jednostkowa, ilośd, cena łączna dodanych do koszyka towarów, cena transportu oraz informacja o łącznej kwocie do zapłaty.

 1.   Promocja trwa do wyczerpania zapasu towaru wystawionego na sprzedaż promocyjną.

 

 1.    Po wybraniu wszystkich towarów, w celu złożenia zamówienia należy skorzystad z funkcjonalności „Dalej”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie ceramercato.pl (w koszyku).

 

8. Naciśnięcie klawisza „Dalej ” wywołuje prośbę o podanie danych Klienta, według wyboru „Zarejestruj się” dla Klientów, którzy nie są jeszcze Użytkownikami albo „Już zarejestrowany? ” dla Użytkowników. Osoba, która loguje się pierwszy raz, musi wykonad procedurę rejestracyjną opisaną w § 2 z wprowadzeniem adresu poczty elektronicznej i hasła oraz imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu dostawy. Osoba, która jest już Użytkownikiem, loguje się z wykorzystaniem swojego loginu ( adresu e- mail ).

 

9. Po wykonaniu czynności określonych w punkcie poprzedzającym, Użytkownik otrzymuje informację swoich danych, które wprowadził w czasie procesu rejestracji, w tym adresie do wystawienia faktury i adresie na dostawę towaru. W tym momencie można wprowadzid modyfikacje adresów. Można też dodad swój komentarz do zamówienia.

 

10. Po przejściu dalej, Użytkownikowi przedstawiona jest tabela pokazująca ogólne koszty przesyłek i przewidywany czas doręczenia. W tym punkcie należy też zatwierdzid warunki korzystania z usług, czyli Regulamin, by przejśd dalej.

 

11. Po ponownym przejściu dalej, Użytkownik może wybrad formę płatności: przelew lub płatnośd kartą.

 

 1.      Po wyborze sposobu płatności, Użytkownik otrzymuje informację, że jego zamówienie jest obecnie przetwarzane i że na adres e- mail podany w czasie rejestracji, otrzyma maila potwierdzającego zamówienie i datę dostępności towaru.

 

 1.      Jeżeli częśd zamówionego towaru nie jest dostępna, Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem zamówienia informację, że jest proszony o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 

14. Jeżeli cały towar wg zamówienia Użytkownika jest dostępny, do maila z potwierdzeniem zamówienia dołączona zostaje pro- forma, z danymi pozwalającymi na dokonanie zapłaty za towar. W przypadku wybrania formy płatności „płatnośd kartą płatniczą”, „raty on- line”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez serwis przelewy24.pl (zwany także systemem płatności). Poprzez ten serwis można również wykonad przelew, wchodząc na stronę swojego banku.

 

15. W przypadku wybrania opcji „płatnośd przelewem”, Użytkownik może albo wejśd bezpośrednio na stronę swojego banku, albo też zrobid przelew przechodząc do banku za pomocą serwisu przelewy.24. Zamówienie zostaje skutecznie złożone po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar na rachunku bankowym firmy

 

 

16. Pro- forma wysłana do Użytkownika na adres e- mail, zawiera istotne elementy umowy w postaci:

 

-  numeru zamówienia, będącego jednocześnie numerem pro- formy,

 

-  nazw zamówionych towarów,

 

-  ilości,

 

-  ceny,

 

-  kosztów transportu,

 

-  danych klienta czyli danych do wystawienia faktury oraz danych do wysyłki towaru, czyli miejsca dostawy.

 

17. Umowa zawarta zostaje z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 14, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł się z nim zapoznad.

18. Dokument zakupu w postaci faktury lub paragonu, zostaje wysłany z towarem lub osobno pocztą ( na ten sam adres co dostawa ). Zależy to od rodzaju towaru i miejsca jego nadania.

 

§ 5 Płatności

 

1. Płatności za transakcję zakupu towarów można dokonad wyłącznie w polskich złotych (PLN):

 

a) wpłata na rachunek bankowy

 

W przypadku wybrania tego sposobu, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na wskazany numer rachunku bankowego Largo. Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Użytkownika przez 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania przez Użytkownika maila z faktura pro- forma. Jeśli w tym terminie rachunek bankowy Largo nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa. W przypadku uznania rachunku bankowego Largo odpowiednią kwotą, towar zostaje wysłany do Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od uznania rachunku bankowego kwotą zapłaty.

 

b) płatnośd kartą płatniczą

 

W przypadku wybrania formy płatności „płatnośd kartą płatniczą”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności przelewy24.pl. Systemy kart płatniczych, z wykorzystaniem których możliwe jest dokonywanie płatności, wskazane są w Serwisie w miejscu dokonywania wyboru sposobu płatności.

 

c) raty on- line

 

 1.    Serwis przelewy24.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków (płatnośd on-line), za pomocą karty płatniczej, a także z wykorzystaniem kredytu ( raty on- line ). Towar zostaje wysłany do Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dokonania autoryzacji płatności przez system przelewy24.pl, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie z Serwisu wiadomości elektronicznej.

 

 1.       Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi operator płatności internetowych, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

 

 1.      Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywad wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności.

 

 1.       Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem systemu płatności ( przelewy24.pl ), jest automatycznie przekierowywany na stronę przelewy24.pl. Na stronie przelewy24.pl Użytkownik wybiera:

 

a)   bank, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę wybranego banku, w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym );

 

b)  kartę płatniczą, przy użyciu której dokona płatności i zostaje przekierowany na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego obsługującego daną kartę płatniczą ( w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej );

 

c)    opcję „raty on-line” i zostaje przekierowany na stronę banku udzielającego kredytu, wybranego przez Użytkownika z dostępnych na stronie przelewy24.pl banków udzielających kredytów.

 

6. Raty on -line są formą płatności z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez bank, do którego Użytkownik kierowany jest przez serwis przelewy24.pl. Wysokośd potencjalnego kredytu zawiera się między kwotą 300 zł a kwotą 20.000 PLN. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje i kredytu udziela bank wskazany na stronie przelewy24.pl. Zawarcie umowy z bankiem odbywa się za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Largo nie jest stroną umowy kredytowej.

§ 6 Transport towarów

 

1.Wysokośd opłaty za transport towarów naliczana jest w Serwisie automatycznie na podstawie wagi zamówionych towarów. Cennik znajduje się na stronie Serwisu.

 

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone, Largo może zdecydowad o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpid od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

 1.   Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem przedsiębiorcy specjalizującego się w usługach transportowych (firmy kurierskiej).

 

 1.     W przypadku, kiedy wartośd zamówionego towaru przekracza kwotę 3.000 złotych brutto, transport realizowany jest nieodpłatnie, pod warunkiem, że Użytkownik nie odstąpi od umowy w części, co skutkowad będzie obniżeniem ostatecznej wartości zamówionego towaru poniżej kwoty 3.000 złotych brutto.

 

 1.   Towar dostarczany jest w przesyłkach odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami.

 

5. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Towar dostarczany jest w terminie 3 dni roboczych od daty wydania towaru przewoźnikowi. Jeżeli spełnienie świadczenia Largo jest niemożliwe z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Użytkownik zostanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomiony i zwrócona mu zostanie cała otrzymana od niego suma pieniężna.

 

6. Towary dostarczane są w dniach roboczych w godzinach 8- 17.

 

7. Transport towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynnośd wykonad we własnym zakresie i na własną odpowiedzialnośd.

 

8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier będzie próbował dostarczyd przesyłkę łącznie 3 krotnie, 1x dziennie, przez 3 kolejne dni. Za każdym razem pozostawi awizo. Po upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do Largo, a Largo ma prawo żądad od Użytkownika kosztów zwrotu towaru.

 

 1.   Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.

 

 1.    Konieczne jest sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeo przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą zostad opisad w protokole reklamacyjnym lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu jest warunkiem uznania roszczeo z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 

 1.     Po rozpakowaniu przesyłki, jeśli jej stan po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia, niezbędne jest niezwłoczne, jak najszybsze zgłoszenie reklamacji ( nie później niż 3 dni od przyjęcia przesyłki ), na adres mailowy Office@ceramercato.pl

 

 1.     Largo rozpatrując reklamację poprosi Użytkownika o załączenie zdjęd uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyd zgłoszenie reklamacyjne. Współpraca Użytkownika z Largo w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej), za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęd uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7 Reklamacje

 

 1.   Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru.

 

 1.   Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

 1.   Reklamacje powinny byd zgłaszane na piśmie na adres: office@ceramercato.pl

 

 1.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierad imię, nazwisko, adres Użytkownika, wskazanie reklamowanego towaru ( lub usługi dostawy towaru lub płatności ), udokumentowanie, że towar został zakupiony z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

 

 1.    W przypadku reklamacji dotyczących płatności należy podad także imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatnośd.

 

 1.    Largo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania. Użytkownik zostanie powiadomiony zostanie o efekcie jej rozpatrzenia listem elektronicznym/e-mailem.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1.   Uczestnik może odstąpid od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.

 

 1.    Uczestnik może odstąpid od zawartej umowy o korzystanie z Serwisu, o której mowa w § 2 ust. 8, bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie na adres Office@ceramercato.pl w terminie

 

14  dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1.         Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres Office@ceramercato.pl.W razie odstąpienia od umowy, umowa zLargojest uważana za niezawartą, aUżytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązao. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego

 

Regulaminu.

 

 1.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

 

-   gdy świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy,

 

-    dotyczących nagrao audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Użytkownika ich oryginalnego opakowania,

 

-   umów dotyczących świadczeo, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 

-   świadczeo o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

§ 9 Zasady zachowania prywatności

 

 1.    Largo podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

 

 1.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1.   Aby w pełni korzystad z wszystkich funkcji Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu uniemożliwia dokonanie zamówienia.

 1.   Dla poprawnego zarejestrowania się w Serwisie, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego niezbędne jest złożenie oświadczenia o treści znajdującej się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500.

 

 1.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu.

 

 1.     Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Użytkownik upoważni Largo do ich udostępniania.

 

 1.    Postanowienia punktu 7 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przewoźnikom w celu wykonania transportu zamówionego towaru do Użytkownika lub Odbiorcy.

 

 1.   Dane osobowe Użytkowników, korzystających z metod płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl, w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru rachunku bankowego, z wykorzystaniem którego wykonywana jest płatnośd, przekazywane są PayPro Spółce akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Umerem KRS: 0000347935, w celu obsłużenia płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl. W tym zakresie PayPro Spółka akcyjna staje się administratorem otrzymanych w ten sposób danych osobowych i zobowiązana jest do zastosowania środków przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej płatności dokonywanej z wykorzystaniem serwisu płatności24.pl PayPro Spółce akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Umerem KRS: 0000347935, przekazane byd mogą także dane osobowe, o których mowa w § 7 punkt 5, podane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

10.Dane osobowe mogą zostad udostępnione przez Largo, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Largo z mocy obowiązującego prawa.

 

11.Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

12.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

13.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu koocowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

14.Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500

 

§ 10 Prawa autorskie

 

 1.    Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 

 1.    Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie ceramercato.pl (w tym zdjęcia i aranżacje wnętrz) nie mogą byd kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Largo lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do danych utworów.

 

 1.   Niedozwolone jest włączanie strony internetowej ceramercato.pl do jakiejkolwiek innej strony internetowej

 

 1.    Ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następowad wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez ich modyfikacji.

 

 1.       Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie ceramercato.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line. Wszelkie naruszenia w tej kwestii podlegają konsekwencjom prawnym.

 

§ 11 Dostępnośd strony, bezpieczeostwo i dokładnośd

 

1. Largo dokłada wszelkich starao, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Serwis jest niedostępny w danym czasie lub okresie. Largo nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany, terminowy i bezbłędny. Nie jest to możliwe do zagwarantowania ze względu na charakter Internetu. Dodatkowo, Largo może przeprowadzad naprawy, przeglądy techniczne lub wprowadzad nowe opcje i funkcje.

 

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+, Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.

 

 1.    Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.

 

 1.    Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeostwa w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu: malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy czy łamania haseł. Largo dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu. Largo dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu, jednak pełne wyeliminowanie wyżej wymienionych zagrożeo bezpieczeostwa leży poza zakresem możliwości Largo.

 

4. Largo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innym mieniu, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływad na powyższe, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu lub korzystania z niego lub uzyskania jakichkolwiek materiałów z Serwisu. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

 

§ 12 Zmiany w Regulaminie i w Serwisie

 

 1.    Largo może zmieniad Regulamin. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie terminu wskazanego przez Largo, nie krótszego, niż jeden miesiąc od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu.

 

 1.      Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym w punkcie poprzedzającym terminie wypowiedzied umowę z Largo w formie pisemnej lub elektronicznej (listem elektronicznym wysłanym na adres: office@ceramercato.pl lub z wykorzystaniem funkcjonalności konta Użytkownika).

 

 1.   Upływ terminu wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania z Serwisu, w charakterze Użytkownika.

4. Nie wypowiedzenie umowy w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej oznacza zgodę Użytkownika na zmianę Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 – Informacja o plikach cookies

 

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwid użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych.

 

W przeglądarce internetowej można zmienid ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawieo oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Cookies, tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Serwis stosuje cookies wydajnościowe - pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają "pamiętad" o ustawieniach użytkownika m.in. podczas wypełniania formularzy. Są to m.in:

 

-  cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny ceramercato.pl

 

-  cookies sesyjne (wygasają po zakooczeniu sesji)

 

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawieo cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawid aż do całkowitego blokowania plików cookies.

 

Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonad w następujący sposób:

 

Mozilla Firefox

 

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatnośd. Uaktywnid pole Program Firefox: „będzie używał ustawieo użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję "Akceptuj ciasteczka".

 

Internet Explorer

 

W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatnośd, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzid przyciskiem OK.

 

Google Chrome

 

Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane.

 

W sekcji „Prywatnośd” klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

 

-  Usuwanie plików Cookies

 

-  Domyślne blokowanie plików Cookies

 

-  Domyślne zezwalanie na pliki Cookies

 

-  Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 

-  Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Opera Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Blokowanie plików cookies może uniemożliwiad korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500, która jest administratorem danych, w celu realizacji zamówieo oraz zapewnienia dostępu do usług i informacji oferowanych w Serwisie: administrowania kontem, weryfikacji i przeprowadzania transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi on-line. Dane osobowe mogą byd przekazane podmiotom trzecim – firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru oraz PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznao, numer KRS: 0000347935, w celu obsłużenia płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych uniemożliwia realizację zamówieo. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych, mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania.

Załącznik nr 3 – zgoda na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, Newslettera zawierającego informacje handlowe w postaci dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych lub innych informacji o produktach lub usługach.

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez

 

Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500 która jest administratorem danych, w celu przesyłania Newsletera.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych, mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośd

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej z Largo, Warszawa (02-797), ul. Aleja KEN 46/24, NIP: 5212635906, REGON: 639780500

 

dnia...................................................................... , w postaci:

 

a) sprzedaży towarów: ………………………………………….……………………………………………

 

nr faktury: ………………………………….…………………………………..………………………………………….

 

Pozycja faktury podlegająca zwrotowi

Ilości podlegająca zwrotowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot kwoty w wysokości:………………….…………………………. zł

 

Przekazem pocztowym na adres: …………………………………………………..……………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

 

lub przelewem na rachunek bankowy o numerze:

 

………………………………………………………………………………………..….…………....……………………………………

 

 b) umowy o korzystanie z Serwisu w charakterze Użytkownika z adresem e-mail:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis:…………………………………………………………….

 

 

 

Oświadczenie należy przesłać na adres: ceramercato.pl